Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je MECK s. r. o. IČO 50047299 so sídlom Nám. Arm. Gen. L. Svobodu 2678/20, Bardejov 08501….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Nám. Arm. Gen. L . Svobodu 2678/20, Bardejov 08501

email: kunst@meck.sk

telefón:0950202023

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, IP adresa, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

 

 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavovanie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt, č. účtu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 2. Zasielanie informačných oznamov spojených s plnením zmluvy, potvrdením objednávky, stave objednávky, vybavením objednávky a jej spokojnosti s vybavením v rámci obchodu.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú: dodávatelia tovaru a služieb, prevádzkovateľ eshopu, poskytovateľ serverových, webových  a domenových služieb príp. orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti.

 

Spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru:

 

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 97599, IČO: 36 631 124, DIČ 2021879959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S

 

 • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3215/B

 

 • Packeta s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

 

        Spoločnosti zabezpečujúce marketingové služby:

       

 • HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 IČO: 272 50423, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky HEUREKA Brokerage& Consulting, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10212/L

 

Spoločnosti zabezpečujúce hostingové, domenové, serverové  a prevádzkové služby eshopu:

 • WebCreators, s.r.o., IČO: 45329702, so sídlom: Československej armády 1617/24, 974 01  Banská Bystrica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17533/S

 

 • Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 25395, a spoločnosť Shoptet s.r.o., IČO: 53607791, so sídlom Galvániho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151475/B

 

 • Bohemiasoft s.r.o., so sídlom České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 37001, IČO 28090403, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v České Budějovice, oddiel C, vložka 16675

 

 • nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., so sídlom: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 46 526 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:25575/P

 

 

        Spoločnosti zabezpečujúce bankové a platobné služby:

      

 • GOPAY s. r. o., so sídlom Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapisaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 11030

 

 • Fio banka, a.s., IČO: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP21, 811 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1875/B

 

 • Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 25395, a spoločnosť Shoptet s.r.o., IČO: 53607791, so sídlom Galvániho 15/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 151475/B

 

Spoločnosti zabezpečujúce administratívne, poradenské a iné služby:

 • Miroslava Česelková, IČO: 44153295,  L. Novomeského 2630/13, 08501 Bardejov, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, č. živnostenského registra: 760-13455

 

 • Parcel Service Bardejov s.r.o., so sídlom: Slovenská 14, 085 01 Bardejov, IČO: 50 165 186, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:32418/P

 

  

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov najmä šifrovanie údajov a firewall-om…
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.